Info

Info

Meidät tavoittaa parhaiten sähköpostilla tai yhteydenotto lomakkeen kautta.


Satakunnan.volkkariyhdistys@gmail.com

Puheenjohtaja Jari Hakahuhta


Varapuheenjohtaja


Jarkko Lindroos 


Hallitus


Juha-Matti Myllymäki

Jaana Koskinen

Jimi Koskin (varajäsen)


Rekisteriseloste:


Satakunnan volkkariyhdistys - Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Satakunnan Volkkariyhdistyksen jäsenrekisterille.

Rekisterinpitäjä

Satakunnan volkkariyhdistys ry.

Osoite: Salontie 8 Pori

Sähköpostiosoite: Satakunnan.volkkariyhdistys@gmail.com

Rekisterin yhteyshenkilö

Satakunnan volkkariyhdistys Jäsenrekisteri, Satakunnan.volkkariyhdistys@gmail.com

Rekisterin nimi

Satakunnan volkkariyhdistys jäsenrekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet


Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Satakunnan Volkkariyhdistyksen jäsenen jäsenyyden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Jos jäsenen ja yhdistyksen välillä on laskutussuhde, asiakastietoja käytetään myös tähän tarkoitukseen. Satakunnan volkkariyhdistys ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle. Jäsen voi kieltäytyä näistä tiedotteista Satakunnan volkkariyhdistys jäsensivuilla omien asetustensa alta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen Satakunnan.volkkariyhdistys@gmail.com


Kaikki Satakunnan Volkkariyhdistyksen jäsenet liittyvät yksilöinä yhdistykseen. Jokainen jäsen vastaa itse jäsentiedoistaan ja niiden ylläpidosta. Satakunnan volkkariyhdistys käsittelee jäsenen tietoja toisen henkilön pyynnöstä vain kirjallisen valtakirjan perusteella. Tämä pätee myös silloin, kun henkilöjäsen pyytää samaan perheeseen kuuluvan jäsenen (aikuisen tai alaikäisen) tietojen käsittelyä.


Satakunnan volkkariyhdistys käsittelee alaikäisten (alle 18v) henkilötietoja aina lain sallimassa laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista. Satakunnan volkkariyhdistys pyrkii kohtuullisin toimenpitein varmistamaan ja todentamaan sen, että alaikäisen huoltaja on suostunut henkilötietojen käsittelyyn ottaen huomioon käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle.


Rekisterin tietosisältö:


Rekisteriin talletetaan ensisijaisesti seuraavat tiedot: jäsentyyppi, yritys, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, matkapuhelinnumero, muu puhelinnumero, sähköpostiosoite, salasana,  jäsenmaksun tila, jäsenkortin tila, sekä mahdolliset lisätiedot. Toissijaisesti jäsenyyden tila, mihin jäsenryhmään jäsen kuuluu, sekä jäsentietojen muokkaushistoria sisältäen maksutiedot ja tiedotteiden lähetystiedot. Myös tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse, sekä viimeisin sisäänkirjautuminen jäsensivuille tallennetaan.


Verkkopalvelun käyttöehdot:


Verkkopalvelun käyttöehdot

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Satakunnan Volkkariyhdistyksen ylläpitämiin verkkopalveluihin.


Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Satakunnan Volkkariyhdistyksen ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat olla mm. yhtiön kotisivut, jäsensivut, markkinointiin tarkoitetut sivut tai Facebook-sivut. (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Satakunnan Volkkariyhdistyksen ylläpitämiin palveluihin, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.


Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään palvelua, edellytti palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.


Rekisteröityminen:


Käyttäjä liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi.


Palvelun sisältö:


Satakunnan volkkariyhdistys pyrkii siihen, että sen palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Satakunnan volkkariyhdistys vastaa palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Satakunnan volkkariyhdistys kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Satakunnan Volkkariyhdistyksellä on milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.


Satakunnan volkkariyhdistys ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Satakunnan Volkkariyhdistyksen palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Satakunnan volkkariyhdistys ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Satakunnan volkkariyhdistys vastaa vain itse palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.


Palvelun käytettävyys:


Satakunnan volkkariyhdistys tekee parhaansa, jotta palvelu olisi käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Satakunnan volkkariyhdistys ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Satakunnan volkkariyhdistys ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.


Satakunnan Volkkariyhdistyksellä on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Satakunnan volkkariyhdistys rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.


Oikeudet:


Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet ovat Satakunnan Volkkariyhdistyksellä tai muilla palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.


Käyttäjän oikeus käyttää palvelua


Käyttäjä saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti rekisteröityessään näissä ehdoissa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määritellyn oikeuden käyttää palvelua. Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Satakunnan Volkkariyhdistyksen palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä. Satakunnan Volkkariyhdistyksellä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan tai lain vastaisesti, taikka liiketoiminnan häirintään.


Käyttäjätunnus ja salasana


Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Satakunnan Volkkariyhdistykselle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen Satakunnan.volkkariyhdistys@gmail.com. Saatuaan Satakunnan Volkkariyhdistyksen kuittauksen ilmoituksestaan käyttäjän vastuu palvelun käytöstä lakkaa. Satakunnan Volkkariyhdistyksellä on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Satakunnan volkkariyhdistys ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.


Henkilötiedot


Käyttäjän tulee antaa Satakunnan Volkkariyhdistykselle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Satakunnan Volkkariyhdistykselle. Satakunnan Volkkariyhdistyksellä on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan Satakunnan Volkkariyhdistyksen käyttäjärekisteriin. Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Satakunnan Volkkariyhdistyksellä on oikeus lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli käyttäjä on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa. Käyttäjä ei voi kieltää Satakunnan Volkkariyhdistysläisiä lähettämästä palvelun käyttöön tai käyttäjän yhdistysjäsenyyteen liittyviä tärkeitä tiedotteita (oikeutettu etu).


Tietoturva


Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.


Satakunnan volkkariyhdistys säilyttää kaikki käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Satakunnan volkkariyhdistys järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Satakunnan volkkariyhdistys ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.


Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet


Käyttäjä vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.


Evästeet, IP-tiedot ja linkit toisiin WWW-sivustoihin.


Katso Evästekäytäntömme.


Palvelusta perittävät hinnat


Satakunnan Volkkariyhdistyksen tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. Satakunnan volkkariyhdistys voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.


Maksaminen


Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun Satakunnan Volkkariyhdistyksen palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Satakunnan Volkkariyhdistyksellä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.


Maksukehotuksesta Satakunnan Volkkariyhdistyksellä on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Satakunnan Volkkariyhdistyksellä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset. Satakunnan Volkkariyhdistyksellä on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Satakunnan Volkkariyhdistyksellä on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.


Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus


Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Satakunnan Volkkariyhdistykselle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lainvastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Satakunnan volkkariyhdistys ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.


Ylivoimainen este


Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Satakunnan Volkkariyhdistyksen palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Satakunnan volkkariyhdistys ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.


Käyttöehtojen muuttaminen


Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Satakunnan Volkkariyhdistyksen ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Satakunnan volkkariyhdistys on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.


Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen


Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Satakunnan Volkkariyhdistyksen kirjallista suostumusta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Satakunnan käräjäoikeudessa. Käyttäjällä (luonnollinen henkilö) on kuitenkin oikeus nostaa kanne Satakunnan Volkkariyhdistysläisiä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Käyttäjällä (luonnollinen henkilö) on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.


Sovellettava laki


Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.


Evästekäytäntömme


Satakunnan volkkariyhdistys - Evästekäytäntö


Satakunnan volkkariyhdistys käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästetietojen hyödyntäminen edellyttää palvelussa uudelle käyttäjälle näytettävän evästeviestin mukaisesti sitä, että käyttäjä on hyväksynyt evästeet käyttämällä verkkopalveluamme. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja mahdolliseen tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.


Evästeiden sisältö:


Evästeiden avulla seurataan muun muassa palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. Myös käyttäjän IP- ja verkko-osoite tallentuu evästeiden avulla. Evästeet tallentavat tietoa myös laitteen käytöstä ja käyttötavoista, esimerkiksi käyttäjätunnuksen, valitun käyttökielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Eväste muistaa nämä tiedot eikä käyttäjän tarvitse määrittää niitä aina erikseen verkkopalvelussa käydessään.

Evästeiden avulla Satakunnan volkkariyhdistys pyrkii tekemään palveluistaan yhä parempia ja kehittämään niitä siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin kunkin käyttäjän yksilöllisiä tarpeita ja toiveita niin sisällön kuin mainonnan suhteen. Evästeiden avulla on mahdollista luoda yksilöllisiä suosituksia ja tunnistaa kiinnostusalueita. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös yhdistää käyttäjältä muussa yhteydessä saatuihin tietoihin paremman käyttökokemuksen mahdollistamiseksi.


Analysointi:


Käytämme evästeitä verkkosivujen ja sähköisten palveluiden kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehokkuuden laskemisessa. Voimme kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä kuten siirrytty verkkosivullemme.


Markkinoinnin kohdistaminen:


Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseksi luomalla erilaisia kohderyhmiä. Voimme liittää evästeiden avulla saatua tietoa käyttäjästä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin esimerkiksi tietoihin käytössä olevista palveluista lain sallimassa laajuudessa.


Kolmannet osapuolet:


Myös ns. kolmannet osapuolet kuten mainostajat saattavat hyödyntää ja kerätä evästeiden avulla kerättyjä tietoja kohdistaakseen mainontaa. Käytämme verkkopalveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Kolmannet osapuolet, kuten Google Analytics, voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä.


Evästeiden poistaminen tai esto:


Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa Satakunnan Volkkariyhdistyksen palveluiden toiminnallisuuteen ja mainonnan kohdentamiseen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Satakunnan Volkkariyhdistyksen tarjoamia verkkopalveluja.


IP-tiedot:


Satakunnan Volkkariyhdistyksen jäsenrekisterissä ja verkkosivuilla vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat automaattisesti niille varattuun lokiin. Lokia käytetään tilastointitarkoituksiin ja virheselvityksiin. Lokiin on pääsy vain Satakunnan Volkkariyhdistyksen henkilöstöllä.


Linkit toisiin www-sivustoihin:


Satakunnan Volkkariyhdistyksen ylläpitämillä sivuilla voi olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille. Satakunnan volkkariyhdistys ei vastaa näiden sivujen sisällöstä, turvallisuudesta, eikä kyseisillä sivuilla kerättyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Sivustollamme voi olla myös sosiaalisen median toimintoja kuten Facebook Like nappi. Nämä toiminnot voivat kerätä sinulta tietoa kuten IP osoitteesi sekä tiedon millä sivuilla olet vieraillut ja ne voivat lisätä evästeen selaimeesi. Näitä toimintoja koskevat ne rekisteriselosteet ja käyttöoikeudet joita kukin toiminto käyttää.